+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

NIGRIN TEER- UND BAUMHARZ ENTFERNER 250 ml - odstraňovač asfaltu a pryskyřice

  • Dostupnost: Skladem (5 ks)
  • Značka: NIGRIN
  • Kód produktu: 74023
264 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Usnadňuje mytí aut. Účinně a přitom šetrně odstraňuje i ty nejodolnější skvrny: - samočinný a rychle působící - z lakovaných povrchů odstraňuje skvrny od pryskyřice, dehtu a asfaltu - snadné použití, usnadňuje práci
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látkyGHS07 dráždivé látkyGHS09 látky nebezpečné pro životní prostředí
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Uhlovodíky, C7-C9, n-alkany, isoalkany, cykleny.
Standardní věty o nebezpečnosti
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.
Doplňkové informace o nebezpečnosti
>=30 % alifatické uhlovodíky, <5 % aromatické uhlovodíky.
Aktualizace