+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

NIGRIN KONTAKT-SPRAY 100 ml - aerosolový sprej pro údržbu elektrických zařízení

  • Dostupnost: Skladem (5 ks)
  • Značka: NIGRIN
  • Kód produktu: 72246
217 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Aerosolový sprej pro údržbu elektrických zařízení. Odstraňuje selhání způsobené vlhkostí ve vnitřním elektrickém systému. Speciální vodu odpuzující výrobek pro auto i motocykl.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látkyGHS07 dráždivé látky
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Uhlovodíky, C9-C11, n-alkány, isoalkany, cyklické, <2% aromáty; Uhlovodíky, C7, n-alkány, isoalkany, cyklické sloučeniny; Uhlovodíky, C6-C7, n-alkány, isoalkany, cykly, <5% hexan.
Standardní věty o nebezpečnosti
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.
Doplňkové informace o nebezpečnosti
>=30 % alifatické uhlovodíky.
Aktualizace