+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

NIGRIN CARAVAN INSEKTEN UND BAUMHARZ-ENTFERNER 750 ml - odstraňovač hmyzu a pryskyřice

  • Dostupnost: Skladem (5 ks)
  • Značka: NIGRIN
  • Kód produktu: 20120
482 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Odstraňovač hmyzu a pryskyřice díky své samočistící receptuře umožňuje efektivní, jemné a jednoduché čistění vašeho vozu. Odstraňuje vytrvalou špínu od hmyzu, pryskyřice, ptačího a včelího trusu, také skvrn od asfaltu z téměř každého povrchu a je tedy vhodný k aplikaci před každým umytím vozu. Čistič nabízí testovanou kompatibilitu s materiály. Chrání lakované povrchy, plasty, gumy, kov a chrom a tím zajišťuje zachování hodnoty vašeho vozu.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS05 korozivní a žíravé látkyGHS07 dráždivé látkyGHS09 látky nebezpečné pro životní prostředí
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Sulfonové kyseliny, C14-17, sodné soli, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on.
Standardní věty o nebezpečnosti
Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.
Doplňkové informace o nebezpečnosti
Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
Aktualizace