+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 ZINK + ALUMINIUM 400 ml - ochrana svařovaných a řezaných míst proti korozi

  • Dostupnost: Není skladem
  • Značka: K2
  • Kód produktu: L352
312,00 Kč Ušetříte 183,00 Kč
129 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Směs zinku a hliníku, který se používá k ochraně proti korozi kovových částí, svařovaných a řezaných míst. Ideální pro záplatování pozinkovaných povrchů karoserií automobilů, přívěsů, a dalších částí.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látkyGHS07 dráždivé látkyGHS09 látky nebezpečné pro životní prostředí
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Acetone.
Standardní věty o nebezpečnosti
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte sprej. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal do kontejneru na odpad.
Aktualizace