+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 GRAVON PRIMER 140 g - základní keramický nátěr

  • Dostupnost: Není skladem
  • Značka: K2
  • Kód produktu: G037
329 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Pro povrchovou úpravu a jako základní nátěr aplikovaný před aplikací ochranného nátěru K2 Gravon (a většiny ostatních keramických a křemenných nátěrů). Nasytí barvu laku a zvyšuje lesk. Zpevňuje přilnavost a zvyšuje trvanlivost keramického nátěru aplikovaného v dalším kroku. Je také vhodný jako lešticí prostředek pro zlepšení lesklosti a barvy laku bez dalšího nátěru. Výrobek neobsahuje drsné částice.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látkyGHS07 dráždivé látkyGHS08 látky nebezpečné pro zdravíGHS09 látky nebezpečné pro životní prostředí
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Destiláty (ropné), hydrogenované, lehké; Petrolej - nespecifikovaný; 2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 220-239-6] (3:1).
Standardní věty o nebezpečnosti
Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
Aktualizace