+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 DIPER 2 kg - mycí prostředek

  • Dostupnost: Skladem (26 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: M804
203 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Mycí prostředek se dvěma komponenty k odstranění silného znečištění. Má báječné odmašťovací vlastnosti a velmi širokou použitelnost. Rychle a efektivně odstraňuje nejvíce ulpělou špínu u plátěných povrchů, kamionů, dodávek, cisteren, vlaků, podvozků, kol, hliníkových částí, nářadí a dílenských podlah. V koncentrované formě má dvě složky, ale skvěle vyváženě. Může být použitý ve zpěňovači, nízkotlakém nebo tlakovém spreji. Před použitím je důležité přípravek perfektně promíchat, aby došlo k propojení obou složek. Návod na použití: Při použití zpěňovače můžeme do nádoby na přisávání chemie použít čistý promíchaný přípravek a upravit regulaci na nižší stupeň nebo použít už naředěný přípravek vodou a podle toho jak ředíme nastavit regulaci, aby byla dosáhnuta pěnivost. Maximální ředění 1 l přípravku na 20 l až 30 l vody. Poznámka: Neaplikujte na rozpálené povrchy, používejte ve stínu, nenechte produkt vysušit na povrchu, který je čištěn.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS05 korozivní a žíravé látky
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Hydroxid sodný; Alkoholy, C9-C11 ethoxylované; ethylendiamintetraacetát tetrasodný.
Standardní věty o nebezpečnosti
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
Aktualizace