+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 DFA-39 - 50 ml - přípravek proti zamrzání nafty

  • Dostupnost: Skladem (10 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: T310
87,00 Kč Ušetříte 50,00 Kč
37 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Přípravek proti zamrzání palivové soustavy do -39 °C. Přípravek se preventivně používá proti oddělování parafinu v palivu. Předchází oddělování krystalků parafinu a tím chrání palivový filtr před zanášením. Zároveň udržuje palivovou soustavu v čistotě a zvyšuje oktanové číslo paliva, což nám zaručuje čistý a spolehlivý start i v nejtěžších zimních podmínkách.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látkyGHS07 dráždivé látky
Signální slovo
Varování
Obsahuje
M-xylen, p-xylen, ethylbenzen, o-xylen.
Standardní věty o nebezpečnosti
Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo vdechování. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal do kontejneru pro odpad.
Aktualizace