+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 BONO 300 ml - oživovač plastů ve spreji

  • Dostupnost: Skladem (26 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: K150
47 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Velmi účinný přípravek na čištění, obnovu a ochranu všech povrchů plastových, vinylových, gumových apod. Je ideální na čištění nárazníků, spojlerů a ostatních plastových dílů automobilu. Zabezpečuje dlouhotrvající efekt před vyblednutím, vysušením a působením UV záření, antistatický - chrání před usazováním prachu a nečistot.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látkyGHS07 dráždivé látkyGHS09 látky nebezpečné pro životní prostředí
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Uhlovodíky, C6, Izoalkany, <5% n-hexan.
Standardní věty o nebezpečnosti
Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: může prasknout při zahřátí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Odstraňte obsah / obal do kontejneru pro odpad.
Doplňkové informace o nebezpečnosti
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Nahromadění výbušných směsí je možné bez dostatečného větrání.
Aktualizace