+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 ANTI-FROST 50 ml - univerzální směs do paliva zabraňující usazování vody na dně nádrže

  • Dostupnost: Skladem (10 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: T313
82,00 Kč Ušetříte 43,00 Kč
39 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Univerzální nemrznoucí směs do paliva. Zabraňuje usazování vody na dně nádrže a tím chrání palivo před zamrznutím. Výrobek vysoké kvality je vhodný do benzínových a dieselových motorů. Návod na použití: Obsah lahvičky vylejte do nádrže. Jedno balení postačí na 40 až 80 l paliva.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látkyGHS07 dráždivé látky
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Propan-2-ol.
Standardní věty o nebezpečnosti
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah / obal do kontejneru pro odpad.
Aktualizace