+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 ALASKA MAX 300 ml - rozmrazovač skel

  • Dostupnost: Skladem (10 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: K603
98,00 Kč Ušetříte 45,00 Kč
53 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Pro odstranění námrazy na oknech. Rychlý a účinný i při velmi nízkých teplotách. Při správném použití zabraňuje opětovnému zamrzání.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látkyGHS07 dráždivé látky
Signální slovo
Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal do kontejneru pro odpad.
Aktualizace