+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 SIL 300 ml - 100 % silikonový olej

K2 SIL 100 % silikonový olej

  • Dostupnost: Skladem (26 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: K633
51 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Plně profesionální produkt pro údržbu předmětů z pryže a plastů. Ideální ochrana proti mrazu pro gumové těsnění na dveřích, střešní nosiče a další předměty. Je bez zápachu, vodě odolný a chrání proti korozi. V porovnání s ostatními produkty na trhu obsahuje až o 250 % více aktivních silikonů. Ve svém složení neobsahuje minerální olej nebo tuk. Je odolný vůči teplotám od -50 °C do 250 °C.

Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látkyGHS07 dráždivé látkyGHS09 látky nebezpečné pro životní prostředí
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Uhlovodíky, C6, Izoalkany, <5% n-hexan.
Standardní věty o nebezpečnosti
Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: může prasknout při zahřátí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Odstraňte obsah / obal do kontejneru pro odpad.
Doplňkové informace o nebezpečnosti
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Nahromadění výbušných směsí je možné bez dostatečného větrání.
Aktualizace